45 Teknik Pembelajaran Abad 21 yang boleh dijadikan rujukan untuk guru

45 Teknik Pembelajaran Abad 21 yang boleh dijadikan rujukanuntuk guru lakukan di dalam kelas

(Pdpc Abad 21)

 

 

廣告-請繼續往下閱讀

STRUKTUR PEMBELAJARAN KOPERATIF

1. Fan-N-Pic

        Setiap ahli ada peranan, dan setiapperanan dimainkan secara bergilir- gilir :

·       Pelajar 1 :  susun kad sepertikipas

·       Pelajar 2 :  pilih kad danbacakan soalan

·       Pelajar 3 :  jawab soalan

·       Pelajar 4  : beri respon danpujian kepada jawapan yang diberi

 

2. Inside-Outside Circle

 

§  Cari pasangan

§  Bentuk dua bulatan , satu di dalam (Bulatan 1)  dansatu di luar (Bulatan 2). Berdiri menghadapi pasangan

§  Guru beri soalan /tugasan kepada murid dalam Bulatan1.

§  Pelajar dalam Bulatan 2 menjawab dan rakanyna hanyamendengar

§  Beri pujian atau kukuhkan jawapan kawan apabila ia telahhabis bercakap.

§  Kemudian tukar peranan dengan soalan baru

§  Akhir sekali tukar pasangan dengan rakan di sebelahkanan dalam bulatan

 

3. Match Mine

 

·       Empat orang murid duduk dalam satupasukan

·       Setiap dua orang cari pasangan dalampasukan tersebut

·       Setiap pasangan diberi kad untukmemisahkan mereka .

·       Pelajar 1  mengarahkan Pelajar2 melukis atau meneka gambar yang ada pada Pelajar 1 

(Pelajar 2 tidak dapat melihat apa yang dipegang oleh Pelajar 1)  

      Apa yang dilukis atau ditekanya bergantungkepada  kefahamannya dari arahan atau mesej yang disampaikan olehPelajar 1

·       Pelajar 1  melihat hasil yangdibuat oleh Pelajar 2 dan mereka saling kukuh mengukuh

·       Kemudian kedua-duanya tukarperanan

 

4. Same Different

 

·       2 orang pelajar dalam kumpulanmencari persamaan dan perbezaan dalam dua gambar yang ada padasetiap orang dari mereka

·       Kemudian mereka bandingkanjawapan

·       Akhir sekali tukar pasangan dalamkumpulan

 

5. Rally Robin

 

·       Pelajar dalam bentuk berpasanganbergilir-gilir memberi respon tentang satu-satu perkara secaralisan

 

6. Round Robin

 

·       Aktiviti seperti Rally Robin tetapidilakukan dalam pasukan berempat

廣告-請繼續往下閱讀

 

7.    Rally Table

 

·       Secara berpasangan pelajarbergilir-gilir memberi respon atau menyelesaikan masalah denganmenulis di atas kertas yang sama dan menggunakan pen/pensil yangsama

 

8.   Round Table

 

·       Dilakukan seperti Rally Table tetapidalam pasukan berempat

 

9. Simultaneous Round Table

 

·       Dalam pasukan pelajar menulis responkepada masalah dalam kertas masing-masing.

·        Kemudian mereka mengedar catatanmereka mengikut pusingan jam supaya setiap ahli pasukan dapatmenambah/membetulkan apa yang ditulis.

 

10. Spin-N-Think

 

·       Kadbod yang ada anak panah dan bolehdipusing digunakan untuk menentukan giliran siapa yang menyoal,menjawab, membetulkan dan memuji

 

11 Talking Chips

 

·       Setiap ahli dalam pasukan meletakkancip di tengah-tengah apabila ingin bercakap dan memberipendapat

·       Mereka tidak boleh mengulangigiliran bercakap sehingga setiap orang diberi peluang

 

12.Jigsaw Problem Solving

 

·       Dalam pasukan berempat, pelajarmencari klu atau pelengkap kepada masalah dengan bergerak kepadakumpulan lain.

 

13. Mix-N-Match

 

·       Pelajar bergaul dan bergerak mencaribahan/perkara yang boleh dipadankan dengan bahan yang ada padadirinya

 

14. Trade-A-Problem

 

·       Pasukan membina masalah/soalan danmenghantar kepada pasukan lain untuk dicari penyelesaian

 

15. Team Stand-N-Share

 

·       Ahli pasukan berdiri

·       Guru/rakan lain memberi soalan

·       Pasukan  hanya boleh duduk jikabersetuju dan berkongsi jawapan/pendapat dengan pasukan lain

 

16. Find the Fib/Guess the Fib

 

·       Seorang ahli dalam pasukan memberitiga penerangan tentang sesuatu yang sebenarnya hanya dua yangbetul atau benar. Satu lagi adalah salah

·       Ahli lain diminta mencari yang manayang salah

 

17. Line Ups

 

·       Dalam pasukan berempat pelajarmembuat barisan

·       Pasukan diminta memberi jawapankepada masalah yang diberi

·       Pasukan membuat garisan lurus kalausetuju dan garisan terpisah-pisah kalau tidak setuju

廣告-請繼續往下閱讀

 

18. Formations

 

·       Pasukan membentuk symbol, perkataanatau cara lain untuk  menunjukkan kesepakaSakura K. rubi:

tan

 

19. Window

 

·       Guru melukis satu gambar tentangsesuatu konsep/ perkara pada carta/papan hitam

·       Ahli dalam pasukan bergilir-gilirmenyambung melukis untuk menerangkan lagi konsep/perkaratersebut

 

20. Showdown

 

·       Setiap ahli pasukan  menulissatu jawapan /penyelesaian kepada masalah

·       Pada masa yang ditetapkan semuamenunjukkan jawapan secara serentak

·       Setiap ahli membetulkan danmengukuhkan jawapan rakan

 

 21.  Lyrical Lessons

 

·       Pasukan tulis lirik /nyanyi lagumengikut rentak tradisional yang disukai kanak-kanak

 

22.Timed Pair Share

 

·       Secara pasangan, Pelajar 1 berkongsipengalaman satu penyelesaian  dalam masa yang ditetapkandengan Pelajar 2

·       Kemudian tukar peranan

 

23.Stir- the- Class

 

·       Pasukan duduk dalam bulatan

·       Membincangkan jawapan untukmenyelesai masalah

·       Apabila sudah dapat satupenyelesaian, berdiri bahu ke bahu untuk menunjukkanpersetujuan

·       Bila loceng dibunyi, ahli yangnombornya dipanggil bergerak ke pasukan baru untuk soalan yangberikutnya

 

24.Team Word-Web

 

·       Pelajar tulis topic di tengah-tengahkertas mahjong

·       Setiap ahli pasukan menulis ideadalam peta minda mengikut warna pen yang berbeza untuk menunjukkansumbangan idea setiap dari mereka

 

25. Mendeklamasi sajak/ menyanyi lagu

 

·       Seorang pelajar mendeklamasikanbaris pertama  sajak atau menyanyi lagu

·       Kemudian diikuti oleh rakanpasangannya

·       Akhirnyna bersama-sama mendeklamasi/menyanyi bersama-sama dalam harmoni

 

26. Paraphrase Passport

 

·       Pelajar hanya boleh memberisumbangan idea setelah ia boleh mengulang jawapan kawansebelumnya

 

27. Mix-Freeze Group

 

·       Pelajar membentuk pasukan mengikutarahan guru

·       Bagi yang tidak sempat membentukpasukan dalam masa yang ditetapkan,  diletakkan dalam 「Lostand Found」

 

28. Think-Pair-Share

 

·       Guru kemukakan masalah kepada ahlipasukan

·       Setiap ahli diberi masa  untukberfikir, kemudian membincangkannya dengan ahli pasukan yang lainsecara berpasangan

廣告-請繼續往下閱讀

·       Semua ahli Pasukan diminta pulaberkongsi jawapan kepada penyelesaian masalah

 

29.Roam the Room

 

·       Dengan isyarat guru , murid secaraindividu bergerak untuk melihat hasil perbincangan atau hasil kerjarakan-rakan

·       Apabila guru beri isyaratkedua,  semua balik ke tempat asal dan kongsi dalam pasukanapa yang dipelajari dari rakan/pasukan  lain

 

30. Gallery Tour

 

·       Seperti di atas tetapi  merekabergerak secara pasukan

·       Hasil pasukan lain ditampal atau dilukis atas meja untuk pasukan lain melihat/membacanya

·       Pasukan asal hendaklah meletakkankertas dan pensil di atas meja supaya pasukan yang datang melawatboleh beri komen atau pengukuhan hasil kerja mereka

·       Ahli kumpulan juga diarahkan olehguru untuk berpecah sementara waktu untuk melihat stesen lainpula

·       Setelah kembali semula ke pasukan asal, ceritakan/laporkan pembelajaran/pengalaman yangdiperolehi

 

31. Three Stray, One Stay

 

·       Tiga ahli pasukan pergi melihathasil atau berbincang dengan pasukan lain

·       Seorang tinggal untuk menyambutkedatangan rakan lain dan untuk menjelaskan kedudukan /hasil kerjapasukannya

·       Bila selesai Murid 2 pula tinggaldan jalankan tugas di atas

·       Kemudian Murid 3 pula tinggal danbegitulah seterusnya.

 

32. Rotating  Review

 

·       Pasukan bincang topic

·       Buat carta/pengurusan grafik

·       Kemudian ke kumpulan lain untuksampaikan pendapat mereka atau beri pendapat tentang  hasilperbincangan kumpulan itu

·       Buat carta/pengurusan grafik yangbaru untuk kumpulan itu

·       Begitulah seterusnya

 

33.The Yarn Yarn

 

·       Setiap kali seorang ingin memberipendapat ia diberi benang untuk dililit di tangan

·       Akhirnya kumpulan dapat tahu siapayang lebih memberi pendapat/idea

 

34. Kinesthetic Symbols

 

·       Murid membentuk symbol tangan ataubadan untuk menerangkan isi kandungan pelajaran

廣告-請繼續往下閱讀

 

35. Team Statements

 

·       Pelajar berfikir dan berbincangdalam pasangan untuk membentuk pernyataan individu

·       Kemudian semua bekerjasama unSakuraK. rubi:

tuk membentuk pernyataan pasukan yang dipersetujui semua

 

36. Who am I ?

 

·       Setiap orang pelajar diberiidentitinya pada belakang bajunya (disemat di belakang baju)

·       Setiap dari mereka diberi tigasoalan sahaja untuk bertanya kepada kawan lain tentang identity masing-masing.

·       Rakannya hanya boleh menjawab 「yaatau tidak」

·       Apabila identity diperolehi hasildari klu jawapan yang diberi rakan, individu tersebut boleh menjadipakar rujuk kepada rakan lain yang belum 『mengenalpasti」identitinya

 

37. Sages Share

 

·       Pelajar buat sumbangsaran dan setiapdari mereka yang boleh menceritakan lebih lanjut akan ideatersebut,  mencatat 『initial」 mereka

·       Rakan lain bergilir-gilir untukmenemuramah rakan yang  bijak (yg menulis initial tadi) untukkefahaman lebih lanjut tentang ideanya

 

38. Traveling File

 

·       Setiap pasukan dibekalkan sebuahfail yang di dalamnya  ada soalan, kes atau masalah untukdibincangkan

·       Selepas 10-15 minit soalan dancatatan jawapan dimasukkan semula ke dalam fail dan diedarkankepada pasukan lain

·       Setiap pasukan yang mendapatfail  baru dari pasukan lain dikehendaki membaca soalan danjawapan yang ada dalam fail berkenaan sebelum dibincang, ditambah,dihurai dan disunting.

·       Setelah setiap pasukan respon kepada2 atau 3  Traveling File, soalan-soalan dan jawapan-jawapantersebut dibincangkan dalam kelas secara keseluruhan.

 

39. Team Interview

 

·       Setiap ahli pasukan berkenalanantara satu sama lain dengan bertanyakan maklumat diri berhubungdengan nama, tempat asal, hobi (sambil berdiri)

 

40.   Team Project

 

·       Setiap ahli pasukan bekerjasamamemberi sumbangan menamakan pasukan, membentuk pasukan sorak ( teamcheers), logo pasukan dan warna pasukan

 

41. Value Lines

廣告-請繼續往下閱讀

 

·       Setiap ahli pasukan menyenaraikannilai-nilai dari yang tertinggi hingga yang terendah dalam aspekkehidupan seharian seperti keselamatan famili, keamanan dunia,keseronokan hidup

·       Selepas itu setiap ahlimenyenaraikan pula nilai-nilai murni  berdasarkan keutamaannyaseperti penyayang, jujur, bebas, bertanggungjawab, setia danlain-lain

·       Setiap ahli berikutnya membuatperbandingan untuk  menilai hasil kerja mereka

 

  42.  Find-Someone-Who

·       Pelajar dikehendaki mencariseseorang yang mempunyai ciri-ciri tertentu seperti rancangantelevisyen yang digemari, makanan kegemaran, ataupun pelajar diberilambaran kerja yang mengandungi beberapa soalan untuk dicarijawapannya daripada rakan sekelasnya yang tahu

 

 43. Rotating Review

 

·       Setiap pasukan membincangkan sesuatutopik , kemudian mencatatkannya di kertas sebak dan memaparkan ditempat pasukan masing-masing   

·       Setiap pasukan akan bergerak darisatu pasukan ke satu pasukan untuk membuat penilaian hasilkerja  setiap pasukan

·       Setiap ahli pasukan boleh membuatkomen,tambahan idea atau persoalan pada kertas berkenaan denganmenggunakan warna  pen yang berbeza

 

44.  Three-Step Interview

 

·       Empat orang pelajar dalam satupasukan

·       Langkah 1 : Secara berpasanganseorang pelajar menjadi penemuduga dan seorang lagi yangditemuduga

 

  ·       Langkah 2 : Pasangan bertukarperanan di atas

·       Langkah 3 : Setiap pelajar secarabergilir berkongsi pengalaman yang dilalui semasa temuduga denganahli pasukan yang lain

 

45.  Two-Box Induction

 

·       Diwujudkan 2 kategori iaitu contohdan bukan contoh

·       Fasilitator beri ransangan

·       Ahli pasukan berbincang secara RoundTable untuk wujudkan hipotesis

·       Setelah hipotesis dibuat secaraberulang-ulang dan konsep berkenaan telah dipersetujui oleh semuaahli, satu keputusan dibuat untuk menerima konsep tersebut

 

*Perkongsian rakan guru